Τύποι Σκολίωσης, Τρόποι Αντιμετώπισης και Θεραπευτικές Ασκήσεις
Ο όρος Σκολίωση αναφέρεται στην οποιαδήποτε πλάγια απόκλιση της Σπονδυλικής Στήλης στο μετωπιαίο επίπεδο. 

Τύποι σκολίωσης


Οργανική • Μη αναστρέψιμη σκολίωση

 • Υπάρχει πλάγια απόκλιση & στροφή ΣΣ

 • Προεξοχή πρόσθιας επιφάνειας θώρακα

 • Κάμψη ΣΣ δημιουργεί οπίσθιο εξόγκωμα


Μη Οργανική ή Λειτουργική

 • Χωρίς στροφικές ανωμαλίες

 • Διόρθωση κυρτώματος με κάμψη ή αλλαγή θέσης

 • Αναστρέψιμη σκολίωσηΟργανικές σκολιώσεις


Ιδιοπαθής σκολίωση

 • Αποτελούν το 85 % των σκολιώσεων

 • Άγνωστη αιτιολογία


Νευρομυϊκή σκολίωση

 • Αποτελούν το 15-20% των σκολιώσεων

 • Είναι αποτέλεσμα συγγενών ή επίκτητων νευρικών/μυικών ανωμαλιών


Σχήμα κυρτωμάτων • Παρατηρούνται σε όλη την θωρακοισφυική μοίρα

 • Δεν είναι αντισταθμισμένα (συνυπάρχει ανύψωση ώμου από την πλευρά του κυρτού και λεκάνης από την πλευρά του κοίλου)

 • Διπλά τύπου S

 • Παρατηρούνται σε ιδιοπαθείς σκολιώσεις και είναι δεξιά θωρακικά και αριστερά οσφυϊκά.


Κλινική Εκτίμηση Σκολίωσης • Επισκόπηση

 • Ελαστικότητα κυρτώματος

 • Δοκιμασία πλάγιας κλίσης

 • Δοκιμασία επίκυψης

 • Μυικό σύστημα


 

Παρατήρηση Σκολίωσης • Ασυμμετρία στο επίπεδο ώμων, προεξοχή ή ασυμμετρία ωμοπλατών (επίπεδο κυρτού)

 • Ασύμμετρο κενό μεταξύ άνω άκρου & κορμού

 • Ανύψωση ή ασυμμετρία ισχίου & λεκάνης

 • Κεφάλι με παρέκκλιση από το κέντρο

 • Αυξημένη οσφυϊκή λόρδωση


 

Αντιμετώπιση Σκολίωσης


 Σε γενικές γραμμές για κυρτώματα με γωνία Cobb:

 • < 10˚ - συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία

 • < 20˚- παρακολούθηση για τυχόν επιδείνωση

 • 20 ˚ - 30 ˚- συνήθως συντηρητική θεραπεία

 • < 35˚ - αρκετές πιθανότητες ίασης με συντηρητική θεραπεία, αλλά χρειάζεται στενή παρακολούθηση

 •  ˃ 50˚ - συνήθως συνιστάται χειρουργική θεραπεία

 • Επίσης εξαρτάται και πόσο εύκαμπτη είναι η σκολίωση


 

scoliosis

 

Συντηρητική Θεραπεία Σκολίωσης


Κηδεμόνες (Boston, Milwaukee κ.α) με στόχο :

 • Τη διάταση των μαλακών μορίων της κοίλης πλευράς του κυρτώματος

 • Την αναχαίτιση της εξέλιξης της σκολίωσης (διόρθωση λίγες ˚)

 • Την σταθεροποίηση της Σ.Σ


Παθητική έλξη με σκοπό:

Την διατήρηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων της Σ.Σ

 

Ηλεκτρικός Ερεθισμός


Κατά μήκος της μασχαλιαίας γραμμής της κυρτής πλευράς του κυρτώματος, με στόχο την διευκόλυνση της σύσπασης ώστε τα πλευρά και οι σπόνδυλοι να πλησιάσουν μεταξύ τους.

 

Ασκήσεις για την σκολίωση


Θεραπευτικές Ασκήσεις 


Σκοπός ασκήσεων :

 • Αύξηση ελαστικότητας & διάταση μαλακών μορίων που βρίσκονται σε βράχυνση

 • Συμμετρική ενδυνάμωση των μυών του κορμού

 • Ενδυνάμωση μυών κορμού στην κυρτή πλευρά

 • Αναπνευστικές ασκήσεις


 

Παπάζογλου Φίλιππος

Συντακτική Ομάδα Athlometrix