ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αναφέρεται στην τάση του ατόμου να παίρνει σωστές αποφάσεις υπό πίεση(Ενεργητική αντιμετώπιση: ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος).