0%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής (21ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας).

 

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη για την διαχείριση των δεδομένων  με στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με την τήρηση των δεδομένων και όλων των λοιπών θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν είναι τα εξής:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Α.Ε.
21ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας
Κρυονέρι 14568
Τηλ.: 210 8160 360
Email: info@athlometrix.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γαϊτάνου Δέσποινα

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και τη σχετική πολιτική της Εταιρείας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η διαχείριση, ασφάλεια, προστασία και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς και είναι σε  πλήρη συμμόρφωση, τόσο με την εθνική, όσο και με την κοινοτική ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι συναλλαγές σας με εμάς και τα στοιχεία της πιστωτικής  ή χρεωστικής σας κάρτας.

Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας διατηρεί όλα τα δικαιώματα που έχει κατά την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, όπως το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, αποστέλλοντας Δήλωση Αίτηση Πρόσβασης Υποκειμένων στη διεύθυνση info@athlometrix.com ή επικοινωνώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 210 8160 360.

Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε την συγκατάθεση σας σχετικά με την παροχή εκ μέρους σας των προσωπικών σας δεδομένων ή των προσωπικών δεδομένων των τέκνων σας ή των τρίτων ενδιαφερόμενων προσώπων, μπορείτε ωστόσο να επισκεφθείτε πολλές σελίδες στον ιστότοπό μας, χωρίς να χρειαστεί να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Α. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις προστατεύσουμε. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή της Εταιρείας, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Παράλληλα η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε κατωτέρω μερικές  από τις διαδικασίες προστασίας που τηρούμε αυστηρά :

  • Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού
  • Καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων και αποτελεσμάτων μόνο ύστερα από έγγραφη, σαφή και ρητή συγκατάθεση του αρμόδιου προσώπου
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανώνυμα και  χωρίς ταυτοποίηση πρόσωπου
  • Προβολή αποτελεσμάτων με ονοματεπώνυμο μόνο ύστερα από έγγραφη συγκατάθεση για τον σκοπό αυτό
  • Ανάκληση της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή με εύκολο και άμεσο τρόπο
  • Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων κάθε Χρήστη από κάθε αρχείο με εύκολο και άμεσο τρόπο
  • Αυστηρή διαδικασία πρόσβασης σε συγγενείς, συνεργαζόμενες ακαδημίες και ομάδες μόνο κατόπιν παροχής ειδικής αδείας και συγκατάθεσης
  • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις λειτουργίες που επιτρέπει η Εταιρεία.

Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων, ψευδωνυμοποίησης κ.λπ. τα οποία είναι  σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Β. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις και υπηρεσίες:

(i) Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας: Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας καλείστε αφού διαβάσετε και αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να μας παρέχετε με την ρητή συγκατάθεση σας το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails).

(ii)  Κατά την Κράτησή σας για συμμετοχή σε ένα Αθλητικό Γεγονός: Κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της Κράτησής σας, δύναται να χρειαστεί να καταχωρήσετε κατόπιν της συγκατάθεση σας το όνομά σας ή του τέκνου σας ή τρίτου ενδιαφερόμενου προσώπου, την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της κάρτας, τον τύπο, το όνομα του κατόχου της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τη διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης.

(iii) Όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ: Μας παρέχετε κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης σας τη διεύθυνση email σας, το όνομα και άλλες σχετικές πληροφορίες, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε την άμεση, μη συναλλακτική, επικοινωνία μας μαζί σας.

(iv) Κατά τη διεξαγωγή του Αθλητικού Γεγονότος : Κατά τη διεξαγωγή του Αθλητικού Γεγονότος καταχωρούμε τα εργομετρικά, σωματομετρικά  και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και προσωπικές ικανότητες των Αθλητών και εξ αυτών διεξάγουμε τα αποτελέσματα κατάταξης τους ανά κατηγορίες ανάλογα με τις αθλητικές ικανότητες τους και τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου να σας παρέχουμε τις ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για τις οποίες συμβληθήκατε με εμάς.

(v) Όταν επικοινωνείτε με το γραφείο μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας:  Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου και όταν έρχεστε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, email κλπ.

(vi) Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε τόσο τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς οικειοθελώς, όσο και ορισμένες πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με  τις προτιμήσεις σας και τη δραστηριότητά σας στην Ιστοσελίδα. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες.

Γ. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies", προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν εντοπίσει στην Ιστοσελίδα  μας και να διαπιστώσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη Ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην Ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

α) Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.  Επιτρέπουν σε εσάς να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

β) Cookies Επιδόσεων: Επιτρέπουν σε εμάς να δούμε με ποιο τρόπο κινούνται οι επισκέπτες στην Ιστοσελίδα και να καταγράψουμε το περιεχόμενο το οποίο βλέπουν και τι τους ενδιαφέρει. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την online εμπειρία που σας προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μας βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν.

γ) Διαφημιστικά cookies και cookies συμπεριφοράς: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην Ιστοσελίδα. Στοχεύουν σε διαφημιστικά δίκτυα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά, για να εμφανίσουν εξατομικευμένες διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες.

δ) Τεχνικά cookies: Αφορούν αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας.

ε) Λειτουργικά cookies: Είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες σε αυτόν τον Ιστοσελίδα.

 

Δ. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε

Εφόσον μας έχετε δώσει τη αποδοχή και ρητή συγκατάθεση σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις δικές σας  πληροφορίες ή των τέκνων σας ή τρίτων ενδιαφερόμενων προσώπων για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού σας: Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.

Για την ολοκλήρωση μιας κράτησης Αθλητικού Γεγονότος: Όταν κάνετε μια κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή και να ολοκληρώσουμε την Κράτηση.

Για την παροχή των Υπηρεσιών αξιολόγησης και κατάταξής των χαρακτηριστικών των Αθλητών: Προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες για τις οποίες συμβάλλεστε με την Εταιρεία μας,  καταχωρούμε όλα τα εργομετρικά, σωματομετρικά  και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και προσωπικές ικανότητες των Αθλητών σε μία πλατφόρμα – κοινή βάση δεδομένων και εξ αυτών διεξάγουμε τα αποτελέσματα κατάταξης ανάλογα με τις επιδόσεις σας ανά κατηγορίες στα οποία (κατόπιν της καταχώρησης αυτής) σας  παρέχεται πλήρη ψηφιακή πρόσβαση.

Για να επικοινωνήσουμε με εσάς: Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα αιτήματα, ενδεχομένως ένα μέλος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, ή με κάποιο άλλο τρόπο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να σας στείλουμε πληροφορίες για ένα Αθλητικό Γεγονός (για παράδειγμα, όσον αφορά στις αλλαγές στην κράτηση ενός αθλητικού γεγονότος ώστε να σας βοηθήσουμε να βρείτε εναλλακτικές λύσεις) ή προκειμένου  να ανταποκριθούμε στις προτάσεις που ενδέχεται να μας στείλετε (για παράδειγμα σχετικά με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας), ή/και να αξιολογήσουμε και να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει. Ωστόσο, δε θα εκθέσουμε ποτέ δημοσίως προσωπικές σας πληροφορίες.

Για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στην Ιστοσελίδα και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από το μόνιμο αρχείο των cookies που βρίσκεται στον υπολογιστή σας  σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, με σκοπό να δημιουργήσουμε μία πιο λειτουργική Ιστοσελίδα, αξιολογώντας το περιεχόμενο και την επισκεψιμότητα στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία, για να μπορείτε να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας με ευκολία και για να σας εμφανίζουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν.

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης έναντι απάτης.

Για να προωθήσουμε την ασφάλεια: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να επαληθεύσουμε λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθήσουμε την ασφάλεια, διερευνώντας ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας. Επιπλέον, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρούμε ασφαλή τον λογαριασμό σας με αυτοματοποιημένα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας.

 

Ε. Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας και γιατί

Όταν κάνετε χρήση της Iστοσελίδας και παρέχετε με την ρητή συγκατάθεση σας προσωπικές πληροφορίες, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να ολοκληρώσουμε την Κράτησή σας για συμμετοχή σε ένα Αθλητικό Γεγονός , για να εκπληρώσουμε πιθανά αιτήματά σας, για να ολοκληρώσουμε μία ηλεκτρονική αγορά σας και να σας παρέχουμε μέσω email, προωθητικές πληροφορίες ή ενημέρωση. Δε μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους, εκτός αν μας έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας προς τον σκοπό αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι πληροφορίες που θα δοθούν σε ποδοσφαιρικές ομάδες ή ακαδημίες για την αξιολόγηση και την κατάταξη των ποδοσφαιρικών και φυσικών ικανοτήτων των Αθλητών, δεν θα μπορούν κατ’ αρχάς να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή των Αθλητών, αλλά τα στοιχεία των Αθλητών θα παρέχονται ανώνυμα δίχως να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση των προσώπων των Αθλητών. Εν συνεχεία, σε περίπτωση που μια ποδοσφαιρική ομάδα ή μια ακαδημία επιθυμεί να λάβει τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου Αθλητή, τότε θα ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας προκειμένου να δώσετε την ρητή συγκατάθεση και άδεια σας για την παροχή των προσωπικών δεδομένων στην ομάδα ή την ακαδημία, εφόσον φυσικά το επιθυμείτε.

Τέλος, όταν κάνετε μια Κράτηση για ένα Αθλητικό Γεγονός στην ιστοσελίδα μας ή μια ηλεκτρονική αγορά, λόγω των διεργασιών ασφαλείας, υπάρχει η πιθανότητα να μοιραστούμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε (για παράδειγμα, το όνομά σας, τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, λεπτομέρειες σχετικά με τη διεύθυνση χρέωσης) σε οργανισμούς πιστοληπτικής αναφοράς, επεξεργαστές πληρωμών ή άλλα τρίτα μέρη με σκοπό την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών. Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία δε μπορούν να επαληθευτούν (για παράδειγμα, αν η διεύθυνση χρέωσης που έχετε δηλώσει δεν ταιριάζει με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι το αίτημα της Κράτησης σας δεν έχει επιβεβαιωθεί και για να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τα διορθωμένα στοιχεία, εάν αυτό είναι δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την Κράτηση σας.

ΣΤ. Πόσο καιρό διατηρούμε τα Δεδομένα

Η Εταιρεία θα διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα 2 ετών μετά τη λήξη της ετήσιας συνδρομής μετρήσεων, που κρίνεται ευλόγως απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας προς εσάς, καθώς επίσης και τις ανάγκες να προσφέρουμε απάντηση σε ζητήματα που τίθενται ή να επιλύσουμε προβλήματα, να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις, να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες σας και να πληρούμε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για ένα λογικό χρονικό διάστημα 2 ετών, ακόμα και αφού ο ενδιαφερόμενος έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποκλειστούν από όλα τα συστήματα της Εταιρείας.

 

ΣΤ. Διακίνηση των πληροφοριών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι πληροφορίες σας επεξεργάζονται εκτός της χώρας σας, όπου βρίσκονται και λειτουργούν οι διακομιστές μας και η κεντρική βάση δεδομένων μας. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μερικές από αυτές τις χώρες προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας όσον αφορά στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διαθέτουν ακόμη και  χαμηλότερα επίπεδα προστασίας. Λαμβάνουμε όμως μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

 

Ζ. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους, χωρίς να τις ελέγχουμε. Οι πολιτικές, που ακολουθούν οι ιστοσελίδες αυτές σχετικά με τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες ή σε ιστοσελίδες που σας προτείνουμε, θα διέπονται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Ιστοσελίδας. Όταν κάνετε ‘κλικ’ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, εισέρχεστε σε διαφορετικές ιστοσελίδες. Εμείς δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε (επιπλέον της παρούσης) τις πολιτικές προστασίας στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

Η. Anti-spam

Απαγορεύουμε τη χρήση της Iστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων spam σε οποιονδήποτε από τους πελάτες μας.

Θ. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο  info@athlometrix.com – υπ’ όψιν υπευθύνου επικοινωνίας:  Γαϊτάνου Δέσποινας

 

Ι. Άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύθηκε από την   ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Απορρήτου -Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Χρήσης Cookies ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.