0%

ΦΥΣΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Η εκρηκτικότητα, η ταχύτητα, η αντίδραση, το άλμα και η εν γένει φυσική κατάσταση του ατόμου θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης των νεαρών αθλητών. Οι δυνατότητες που η εξέλιξη της τεχνολογίας μας παρέχει, διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.