ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΜΑ
Καταμέτρηση του άλματος του αθλητή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού δαπέδου, με θέση εκκίνησης του άλματος από όρθια θέση και ταλάντωση σε ημικάθισμα, με τα χέρια ελεύθερα. Μετράται η εκρηκτική δύναμη, η ικανότητα νευρικής επιστράτευσης με ενεργοποίηση της ελαστικής ενέργειας και τον συντονισμό των χεριών. Πρόκειται για μια μέτρηση αξιολόγησης της αλτικότητας του αθλητή. Το άλμα επιδέχεται βελτίωση όπως και σχεδόν όλες οι αθλητικές κινήσεις. Η αλτική ικανότητα μετριέται στην ATHLOMETRIX με το δυναμοδάπεδο και μια από τις μετρήσεις είναι το ελεύθερο άλμα.