ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΜΑ
Καταμέτρηση του άλματος του αθλητή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού δαπέδου, με θέση εκκίνησης του άλματος από όρθια θέση και ταλάντωση σε ημικάθισμα, με τα χέρια σταθερά εφαπτόμενα στη μέση, καθ’ όλη τη διάρκεια του άλματος. Έτσι, καταγράφεται η ικανότητα μυϊκής επιστράτευσης με ενεργοποίηση και της ελαστικής ενέργειας. Πρόκειται για μια μέτρηση αξιολόγησης της αλτικότητας του αθλητή. Το άλμα επιδέχεται βελτίωση, όπως και σχεδόν όλες οι αθλητικές κινήσεις. Η αλτική ικανότητα μετριέται στην ATHLOMETRIX με το δυναμοδάπεδο και μια από τις μετρήσεις είναι το ελαστικό άλμα.