ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΛΜΑ
Καταμέτρηση του άλματος του αθλητή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού δαπέδου, με θέση εκκίνησης του άλματος από ημικάθισμα, και με τα χέρια σταθερά εφαπτόμενα στη μέση, καθ’ όλη τη διάρκεια του άλματος. Η μέτρηση αυτή απαιτεί γρήγορη ταχύτητα αντίδρασης και μέγιστη δύναμη από τους εκτείνοντες μυς των κάτω άκρων.  Πρόκειται για μια μέτρηση αξιολόγησης της αλτικότητα του αθλητή. Το άλμα επιδέχεται βελτίωση όπως και σχεδόν όλες οι αθλητικές κινήσεις. Η αλτική ικανότητα μετριέται στην ATHLOMETRIX με το δυναμοδάπεδο και μια από αυτές τις μετρήσεις είναι το δυναμικό άλμα.