Παρουσίαση των επιδόσεων
Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σου, στους τέσσερις τομείς εξέτασης Τεχνική, Ευφυΐα, Προσωπικότητα, Ταχύτητα.