0%

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας athlometrix.com έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν κυριότητα της εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Διονύσου Αττικής.

Στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Α.Ε.
21ο  χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας
Κρυονέρι 14568
Τηλ.: 210 8160 360
Email: info@athlometrix.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γαϊτάνου Δέσποινα

 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις  Χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Η από μέρους σας πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους Όρους Χρήσης αυτούς.

1.3. Οι Όροι Χρήσης μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με την  δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους Χρήστες, με σκοπό  την εναρμόνιση με τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία ή στο κανονιστικό πλαίσιο ή με τυχόν αλλαγές στις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχονται από την ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων Χρήσης.

1.4. Ως προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι:
(α) προκειμένου να προβείτε σε Κράτηση για την συμμετοχή σας ή του τέκνου σας σε ένα προγραμματισμένο αθλητικό γεγονός δοκιμασίας αξιολόγησης φυσικών και ποδοσφαιρικών χαρακτηριστικών και προσωπικών ικανοτήτων (εφεξής το «Αθλητικό Γεγονός»), είστε τουλάχιστον 18 ετών και αναλαμβάνετε να πραγματοποιήσετε την Κράτηση αυτή μόνο για εσάς ή για το τέκνο σας ή για τρίτο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε,
(β) έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσετε και να αναλάβετε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις,
(γ) θα ενημερώσετε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σχετικά με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης για τις Κρατήσεις που πραγματοποιείτε εκ μέρους του, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων κανόνων και των περιορισμών,
(ε) όλες οι πληροφορίες που δίνετε και υποβάλετε στην Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις και
(στ) αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στην παρούσα Ιστοσελίδα, θα προστατεύετε και θα διατηρείτε απόρρητες τις πληροφορίες πρόσβασης στο λογαριασμό σας, θα επιβλέπετε και θα έχετε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του από εσάς και από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς.

1.5. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης παραβίασης των Όρων Χρήσης.

 

 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που παρατίθεται στη συνέχεια, εκτός εάν από τα συμφραζόμενα συνεπάγεται σαφώς το αντίθετο.

2.1. «Αθλητής» νοείται το άτομο που θα λάβει μέρος σε ένα Αθλητικό Γεγονός, το οποίο  μπορεί να ταυτίζεται με τον Χρήστη ή το τέκνο αυτού ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται μία Κράτηση και  το οποίο αποδέχεται τις Υπηρεσίες μας.

2.2.  «Εμείς» και «εμάς» καθώς και όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο αναφέρονται στην Εταιρεία.

2.3.  «Εσείς» και «εσάς» αναφέρονται στον Xρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται και τυχόν εγγράφεται, κάνει Κράτηση για ένα Αθλητικό Γεγονός ή χρήση των λοιπών Υπηρεσιών και μπορεί να αναφέρεται και ως «Χρήστης».

2.4. «Ιστοσελίδα» νοείται η ιστοσελίδα www.athlometrix.com.

2.5. «Κράτηση» νοείται κάθε κράτηση για συμμετοχή σε ένα Αθλητικό Γεγονός δοκιμασιών αξιολόγησης φυσικών ικανοτήτων και ποδοσφαιρικών χαρακτηριστικών που κάνετε στην Ιστοσελίδα, η οποία επιβεβαιώνεται ή γίνεται αποδεκτή από εμάς. Η αποδοχή θα γίνεται από εμάς, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή εκ μέρους εσάς και θα σας έχει αποσταλεί ένα email επιβεβαίωσης.

2.6. «Υπηρεσία/ες»: νοούνται οι υπηρεσίες που προσφέρονται τόσο από την Εταιρεία μας όσο και από την Ιστοσελίδα.

2.7. «Χρήστης» νοείται (α) το πρόσωπο που απλώς επισκέπτεται την Ιστοσελίδα προς πληροφόρηση και  ενημέρωση (β) το πρόσωπο που  εγγράφεται στην Ιστοσελίδα ως μέλος της (γ) το πρόσωπο που κάνει μία Κράτηση συμμετοχής για τον ίδιο, ή το τέκνο του ή για τρίτο ενδιαφερόμενο πρόσωπο  σε ένα Αθλητικό Γεγονός (δ) οι ακαδημίες, ομάδες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Εταιρεία.

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μέσω της Ιστοσελίδας:
α) Παρέχεται η δυνατότητα σε Χρήστες αυτής να υποβάλουν μία Κράτηση ηλεκτρονικά για την συμμετοχή ενός Αθλητή σε ένα Αθλητικό Γεγονός.
β) Παρέχεται η πρόσβαση των Αθλητών σε μία online πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετρήσεων αθλητικών, φυσικών, ποδοσφαιρικών και άλλων χαρακτηριστικών και προσωπικών ικανοτήτων, τις οποίες πραγματοποιεί η Εταιρεία  στους Αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε ένα Αθλητικό Γεγονός.
γ) Παρέχεται η πρόσβαση των Χρηστών  σε ένα online σύστημα ανώνυμης κατάταξης των Αθλητών αναλόγως των επιδόσεων τους κατά τη διάρκεια ενός Αθλητικού Γεγονότος.
δ) Παρέχεται σε ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες συνεργάζονται με την Εταιρεία μία μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ποδοσφαιρικών, αθλητικών και προσωπικών ικανοτήτων νέων αθλητών και ποδοσφαιριστών ανώνυμα και δίχως ταυτοποίηση προσώπων.
στ) Παρέχονται στους Χρήστες αυτής υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης επί αθλητικών και ποδοσφαιρικών θεμάτων και ειδήσεων, καθώς και  συμβουλές για την βελτίωση των φυσικών  ικανοτήτων των Αθλητών.
ζ) Παρέχονται  υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης διάφορων προϊόντων, αθλητικών και μη, σχετιζόμενων με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.
η) Παρέχεται χώρος ψηφιακής διαβούλευσης (forum) των Χρηστών.
θ) Παρέχεται στους Χρήστες πρόσβαση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια σχετιζόμενα με τις Υπηρεσίες σε μορφή Web ή/και Mobile.

Όλες οι Υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

4.1. Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα ως μέλος αυτής καλείστε να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και κατόπιν της αποδοχής αυτής να μας παρέχετε το όνομα Χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).  Όλες οι πληροφορίες που επιλέγετε να καταχωρήσετε σε σχέση με το λογαριασμό σας,  όπως για παράδειγμα, όνομα, τηλέφωνα επικοινωνίας και άλλες προσωπικές πληροφορίες φυλάσσονται από εμάς και τις διαχειριζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα αλλά και την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 4.2. Θα πρέπει να φυλάσσετε τα Δεδομένα Λογαριασμού σας πάντοτε ασφαλή και να εμποδίζετε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά ή/και στο λογαριασμό σας από τρίτους αποφεύγοντας ιδιαίτερα προφανή user names και passwords αλλάζοντας αυτά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και διασφαλίζοντας ότι δεν αποκαλύπτετε το password σας, ούτε επιτρέπετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο στα δεδομένα λογαριασμού ή στο λογαριασμό σας.

4.3.  Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψη σας οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία.

4.4. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/-ή για το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα.

4.5. Η Εταιρεία, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης των Χρηστών, διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή της εφαρμογής app ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες που εγγράφονται ως μέλη. Οι Χρήστες θα έχουν δικαίωμα να απεγγραφούν από τις λίστες ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμούν.

 

5. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ –ΤΙΜΕΣ- ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

5.1. Κατά τη διαδικασία μίας Κράτησης για συμμετοχή σε ένα Αθλητικό Γεγονός θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως μέλη στην Ιστοσελίδα. Κατόπιν της εγγραφής αυτής θα έχετε δυνατότητα να επιλέξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε εσείς ή το τέκνο σας ή τρίτο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να συμμετέχετε σε ένα Αθλητικό Γεγονός.

5.2. Οι τιμές για την παροχή των Υπηρεσιών που παρέχονται σχετικά με το Αθλητικό Γεγονός επιβεβαιώνονται στο τελικό στάδιο της κράτησής σας, στο σημείο που κάνετε «κλικ» στο κουμπί «Ολοκλήρωση κράτησης» ή κάποιο άλλο παρόμοιο κουμπί. 

5.3. Οι χρεώσεις είναι σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το ποσό  που χρεώνεται στην κάρτα σας μπορεί να διαφέρει από το ποσό που αναφέρεται ως πληρωτέο στην Ιστοσελίδα, καθώς εξαρτάται από τυχόν πρόσθετα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται από τον εκδότη της κάρτας σας (ή/και πάροχο της κάρτας), προκειμένου αυτός να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.

5.4. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.  Άλλοι τρόποι πληρωμής από εκείνους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα δεν θα γίνονται δεκτοί.

5.5. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με ποικίλες συναλλαγματικές ισοτιμίες και χρεώσεις που επιβάλλονται από την τράπεζά σας. 

5.6. Αναφορικά με την πληρωμή της Κράτησής σας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, επιτρέπετε σε εμάς, να προβούμε με τον τρόπο αυτό στην πλήρη εξόφληση του συνολικού πληρωτέου ποσού. Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά την ημερομηνία του Αθλητικού Γεγονότος ενδεχομένως να σας ζητηθεί να επιδείξετε την κάρτα με την οποία πραγματοποιήσατε την πληρωμή, ώστε να επιβεβαιώσετε πως έχετε άδεια για την χρήση της κάρτας. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την πληρωμή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός συντόμου χρονικού διαστήματος στα στοιχεία επικοινωνίας που  έχετε καταχωρίσει. Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή της Κράτησης πρέπει να είναι  έγκυρες.

5.7. Σε περίπτωση που για την πληρωμή της κράτησής σας χρησιμοποιήσετε την κάρτα κάποιου τρίτου προσώπου, μπορεί να ζητήσουμε γραπτή άδεια από τον κάτοχο της κάρτας.

5.8. Ύστερα από την ολοκλήρωση της πληρωμής και την επιβεβαίωση της Κράτησης, θα σας στείλουμε όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, όπως την απόδειξη ή το τιμολόγιο σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε υποβάλλει κατά τη διάρκεια της Κράτησης, τα οποία παρακαλούμε να προσκομίσετε και την ημερομηνία της εξέτασης. Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε την αποστολή τιμολογίου, παρακαλούμε να εισάγετε με προσοχή τα ορθά στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία (συμπεριλαμβανόμενου του ΑΦΜ και της αρμόδιας ΔΟΥ). 

5.9. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων κατά τον όρο 6 κατωτέρω, τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν πίσω σε εσάς με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή και συγκεκριμένα στην κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική Κράτηση.

5.10. Κατόπιν της πληρωμής εκ μέρους σας του ποσού για την συμμετοχή σε ένα Αθλητικό Γεγονός θα σας αποστέλλουμε ένα επιβεβαιωτικό email με την Κράτησή σας καθώς και τις λεπτομέρειες της ημερομηνίας και της ώρας του Αθλητικού Γεγονότος στο οποίο  έχετε επιλέξει να συμμετάσχετε.

 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

6.1. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την Κράτησή σας είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Κράτησης καθώς και στο email επιβεβαίωσης που σας αποστέλλουμε.  Είναι όμως δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε και να συμμορφωθείτε με τους Όρους Χρήσης για ακυρώσεις και τροποποιήσεις, από τη στιγμή που τους έχετε διαβάσει και αποδεχτεί κατά τη στιγμή της Κράτησής σας.

6.2. Σχετικά με την δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την συμμετοχή σας σε ένα Αθλητικό Γεγονός για το οποίο έχετε κάνει Κράτηση και την μέθοδο με την οποία μπορεί να γίνει αυτό ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα για ακύρωση της συμμετοχής του Αθλητή σε ένα προγραμματισμένο Αθλητικό Γεγονός έως επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία του σχετικού Αθλητικού Γεγονότος στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@athlometrix.com.  Εν συνεχεία, θα σας στείλουμε ένα email στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε και να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του,  προκειμένου να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του αιτήματός σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δε λάβετε το μήνυμα, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως το αίτημά σας έχει παραληφθεί και τυγχάνει επεξεργασίας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν για τυχόν τεχνικούς λόγους η διαδικασία της επικοινωνίας δεν ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστρέφουμε το 100% των χρημάτων σας με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή στην κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την Κράτηση.

Σε περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί με τον ως άνω τρόπο έως τρείς (3) ημέρες πριν από το προγραμματισμένο Αθλητικό Γεγονός, θα σας παρέχεται ένα κουπόνι αξίας ίσης με το 50% του συνολικού πληρωτέου ποσού για την συμμετοχή του Αθλητή σε οποιοδήποτε επόμενο Αθλητικό Γεγονός επιλέξετε, ενώ το υπόλοιπο 50% του πληρωτέου ποσού δεν θα σας επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που το αίτημά σας υποβληθεί με τον ως άνω τρόπο έως μία (1) ημέρα πριν από το προγραμματισμένο Αθλητικό Γεγονός,  τότε θα σας παρέχεται ένα κουπόνι αξίας ίσης με το 10% του συνολικού πληρωτέου ποσού για την συμμετοχή του Αθλητή σε οποιοδήποτε επόμενο Αθλητικό Γεγονός, ενώ το υπόλοιπο 90% του πληρωτέου ποσού δεν θα σας επιστρέφεται.

(β) Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αθλητή δίχως καμία ενημέρωση κατά την ημερομηνία ενός Προγραμματισμένου Αθλητικού Γεγονότος, το πληρωτέο ποσό δεν θα επιστρέφεται. 

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αθλητής προσέλθει καθυστερημένα σε ένα προγραμματισμένο Αθλητικό Γεγονός, τότε θα δύναται να συμμετέχει στο Αθλητικό Γεγονός για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται και θα λαμβάνει εκ μέρους μας ένα κουπόνι αξίας ίσης με 20% του συνολικού πληρωτέου ποσού για την συμμετοχή του σε οποιοδήποτε επόμενο Αθλητικό Γεγονός που θα επιθυμεί να συμμετέχει. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση που κάποιος Αθλητής προσέλθει, αλλά δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και διακόψει αυτές κατά την διάρκεια του Αθλητικού Γεγονότος. 

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ένα προγραμματισμένο Αθλητικό Γεγονός ακυρωθεί ή αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή λόγω προβλημάτων του γηπέδου), τότε θα σας παρέχεται ένα κουπόνι αξίας 100% του συνολικού πληρωτέου ποσού προκειμένου να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε επόμενο Αθλητικό Γεγονός επιλέξετε. 

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία ένα προγραμματισμένο Αθλητικό Γεγονός δεν λάβει χώρα λόγω αποκλειστικά δικής μας υπαιτιότητας, τότε θα σας επιστρέφεται το 100% του πληρωτέου ποσού και θα σας παρέχεται και ένα κουπόνι αξίας ίσης με 10% του συνολικού πληρωτέου ποσού για τη συμμετοχή του Αθλητή σε οποιοδήποτε επόμενο Αθλητικό Γεγονός επιλέξει. 

6.3. Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες που σας αποστέλλουμε ενδέχεται να αλλάζουν από την ημέρα που κάνατε την κράτηση. Σε περίπτωση αλλαγής των ωρών του προγραμματισμένου Αθλητικού Γεγονότος και σε περίπτωση που μας έχετε γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

7. ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

7.1. Κατά την ημερομηνία του προγραμματισμένου Αθλητικού Γεγονότος θα σας ζητηθεί κατά την προσέλευση σας να μας προσκομίσετε κάποιες απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις – συγκαταθέσεις για εσάς ή το τέκνο σας, κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας καθώς και το παραστατικό απόδειξης πληρωμής  που θα σας έχουμε αποστείλει κατά την επιβεβαίωση.

7.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την Κράτησή σας, αν δε μας προσκομίσετε το αποδεικτικό της ταυτότητάς σας ή τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις-συγκαταθέσεις όταν σας ζητηθεί, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη.

7.3. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή, για λόγους ασφαλείας ή προστασίας από περιπτώσεις εξαπάτησης. Αυτό εμπίπτει στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και στις διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας και εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης που έχουμε αναπτύξει, ώστε να λαμβάνουμε αναφορά για προβλήματα σχετικά με κάρτες πληρωμής που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της κράτησης κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορούμε να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς να φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

 

 8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες και ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΧΡΗΣΗΣ COOKIES ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

 

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1. Το λογισμικό μας που απαιτείται για την λειτουργία της Ιστοσελίδας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την  Ιστοσελίδα και η πλατφόρμα μας, καθώς και όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα γραφικά και οι εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα από την Εταιρεία, αποτελούν  πνευματικά δικαιώματα και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, των νόμων περί εμπορικών σημάτων, των προσωπικών δεδομένων ή/και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

9.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και σε κάθε άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται εκ των παρόντων, απαγορεύεται οποιαδήποτε εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, αναδημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση ή αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση λογισμικού, αποσπασμάτων, πληροφοριών, στοιχείων, εμπορικών σημάτων και/ή των λογότυπων από την Ιστοσελίδα για εμπορικό ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα ή/και αποσπάσματα αυτών, που έχετε τυχόν κατεβάσει ή εκτυπώσει από την Ιστοσελίδα.

9.3. Επιπλέον αν κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας (ως αυτόνομο προϊόν λογισμικού, ως εφαρμογή ή ως πρόσθετο για προγράμματα περιήγησης), συμφωνείτε ότι το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί κατά καιρούς να κατεβάζει και να εγκαθιστά αναβαθμίσεις, ενημερώσεις και πρόσθετες λειτουργίες με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξή του για τις οποίες θα έχουν εφαρμογή όλες οι παραπάνω διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση η αναπαραγωγή, προσαρμογή, διασκευή, μετάφραση, παρουσίαση στο κοινό και διανομή του ως άνω προγράμματος Η/Υ χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, ενώ κατ' εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται, η για την κατά τον προορισμό χρήση του.

9.4.  Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες  Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή να περιληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή υπηρεσία χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή άλλη προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα του λογισμικού μας.

9.5. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας σχετικά με οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή διαδικασία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Εταιρεία.

9.6. Επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας το οποίο δεν περιλαμβάνεται και δεν μας παραχωρείτε ρητώς με τους παρόντες Όρους Χρήσης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας που απορρέουν από την Ιστοσελίδα ή σχετίζονται με αυτήν.

 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

10.1. Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύετε εσείς οι ίδιοι στην ιστοσελίδα, σας ανήκει και μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείτε αυτό το περιεχόμενο.

10.2. Κάθε δημοσίευση Χρήστη στην Ιστοσελίδα (εφεξής «Περιεχόμενο Χρήστη») θεωρείται ότι δεν καλύπτεται από όρους εμπιστευτικότητας ή αποκλειστικής κυριότητας του Χρήστη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη.

10.3. Επιτρέπεται η χρήση των λειτουργιών της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση και σκοπούς και δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται, αντιγράφεται ή εμπορεύεται οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ή τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή.

10.4. Με τη φόρτωση, μετάδοση, δημιουργία, ανάρτηση, απεικόνιση ή άλλως παροχή πληροφοριών, υλικών, εγγράφων, αρχείων, μέσων ή άλλου περιεχομένου στις ή μέσω των λειτουργιών της Ιστοσελίδας και στο Περιεχόμενο Χρήστη, επιτρέπετε στην Εταιρεία να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο Χρήστη στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα λειτουργιών και των Υπηρεσιών της Εταιρείας παραχωρώντας μία ανέκκλητη, απεριόριστη, παγκόσμια, χωρίς καταβολή δικαιωμάτων και μη αποκλειστική άδεια να αντιγράψει, αναπαράγει, διασκευάσει, τροποποιήσει, επεξεργαστεί, διανείμει, μεταφράσει, ψηφιοποιήσει, δημοσιεύσει, εκτελέσει και απεικονίσει δημόσια το Περιεχόμενο Χρήστη (εφεξής «Άδεια Περιεχομένου Χρήστη»),  της εν λόγω Αδείας Περιεχομένου Χρήστη περιοριζόμενης, εντούτοις, από τους σκοπούς της Ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη Άδεια Περιεχομένου Χρήστη παύει να ισχύει σε περίπτωση που διαγράψετε το Περιεχόμενο Χρήστη ή το λογαριασμό σας, εκτός αν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.

10.5. Ως Χρήστης μπορείτε να διαγράψετε το Περιεχόμενο Χρήστη, το λογαριασμό σας ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή. Όταν επιλέγετε τη διαγραφή Περιεχομένου Χρήστη, το περιεχόμενο σας διαγράφεται όπως ακριβώς και όταν αδειάζετε τον κάδο ανακύκλωσης ενός υπολογιστή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους). Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας διατηρεί  όλα τα δικαιώματα που έχει κατά την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, όπως το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση info@athlometrix.com ή επικοινωνώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 210 8160 360.

10.6. Οι Χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και απαγορεύονται κάθε είδους δημοσιεύσεις με περιεχόμενο:

(α) απειλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, ρατσιστικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, βλάσφημο, κατά παράβαση της εμπιστοσύνης, ή  παραβίασης  της ιδιωτικής ζωής τρίτων, που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη,

(β) για τις οποίες δεν έχουν παραχωρηθεί οι απαραίτητες σχετικές άδειες ή εγκρίσεις από τα αρμόδια πρόσωπα,

(γ) το οποίο αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, σε οποιαδήποτε χώρα,

(δ) το οποίο είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιών υπολογιστών, επιβλαβών συστατικών, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλων κακόβουλων λογισμικών ή επιβλαβών δεδομένων).

10.7.  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των Χρηστών. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες  ή για βλάβες οποιουδήποτε τύπου εκ μέρους των Χρηστών. Επιπλέον η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων και σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα Χρηστών ή σε συμβουλές που παρέχονται από μηνύματα μελών στο χώρο ψηφιακής διαβούλευσης (forum) της Ιστοσελίδας ούτε και για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες αυτοί παραπέμπουν με χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks).

10.8. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή γνωστοποίηση να:

(α) αλλάξει τις λειτουργίες ή να αναστείλει ή/και παύσει την παροχή τους ή οποιοδήποτε μέρος αυτών,
(β) καταστήσει αδύνατη ή να αναστείλει μόνιμα ή προσωρινά τη Χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον λογαριασμό  τους και σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλο περιεχόμενο που περιέχεται στον αντίστοιχο λογαριασμό, σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ή κατά την απόλυτη κρίση αυτού,

(γ) αξιολογήσει, εξετάσει, επισημάνει, φιλτράρει, τροποποιήσει, αρνηθεί, απορρίψει, διαγράψει οποιαδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο παραβιάζει τους Όρους Χρήσης. 

10.9. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη τους και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από αυτό συμπεριλαμβανομένων, όποιων ζημιών τυχόν υποστεί η Εταιρεία ως αποτέλεσμα παραβίασης των παρόντων. Η Εταιρεία ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, προερχόμενη εξ’ όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, αξιοπιστίας, επικαιρότητας, ακριβείας, πληρότητας, ασφάλειας ή/και οποιασδήποτε πρακτικής Χρήστη που δεν αποτελεί άμεση παραβίαση των παρόντων, αλλά θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην Ιστοσελίδα.

10.10 Η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου  όλων των δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή της Εταιρείας, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Η  Εταιρεία δίνει βαρύτητα στα θέματα ασφάλειας, ειδικά όσον αφορά τους ανήλικους. Έτσι, ενθαρρύνουμε τους γονείς να δείχνουν στα παιδιά τους πώς να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για την προστασία των ανηλίκων και την σχετική νομοθεσία, ενδέχεται να εφαρμόσουμε ειδικά μέτρα (π.χ. να περιορίσουμε τη δυνατότητα των ενηλίκων να κοινοποιούν σε ανηλίκους και να συνδέονται μαζί τους). 

10.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώσετε και να μας προστατεύσετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή άλλου είδους δαπάνης που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να κατευθύνουμε τις ενέργειες των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα.

 

 11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

11.1. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα), εκτός της Ιστοσελίδας. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι σύνδεσμοι ή και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η Εταιρεία δεν φέρει καμία τέτοια υποχρέωση και καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη σχετικά με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους. Προς το σκοπό αυτό, δεν προτείνουμε ή δεν κάνουμε οποιαδήποτε παρουσίαση αυτών, ή του περιεχομένου τους ή των αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε να επισκεφθείτε κάποιον από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, τούτο πράττεται με δική σας αποκλειστική και προσωπική ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία σχετική άμεση ή έμμεση ευθύνη.

11.2. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας.

 

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες (α) για να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες στους Χρήστες χωρίς αδικαιολόγητη διακοπή, παύση ή καθυστέρηση και (β) για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διακοπή, παύση ή καθυστέρηση των λειτουργιών, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ή συντήρησης ή για λόγους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των Χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

12.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των Χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

12.3. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις Yπηρεσίες. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.

12.4. Οι Υπηρεσίες, οι πληροφορίες και το υλικό παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, θετική ή αποθετική ζημία όσον αφορά τις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες και το Υλικό.

12.5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ως φορέας των ως άνω υπηρεσιών   για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των Χρηστών και / ή των Αθλητών ή για οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται ή απορρέει  από  τις τυχόν επιδόσεις τους  ή την κατάταξή τους  ή από την μη εκδήλωση ενδιαφέροντος για αυτούς εκ μέρους κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδας.

12.6. Ως Χρήστης/επισκέπτης έχετε την ευθύνη πρόσβασης στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών, internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κλπ). Ως επισκέπτης / χρήσης έχετε την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

 

13. ΓΕΝΙΚΑ

13.1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

13.2. Οι Όροι Χρήσης καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.