ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Αναφέρεται στην αντίληψη που έχει το άτομο για τις ικανότητες του γενικά.