ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ/ ΥΨΟΥΣ
Η αναλογία του μήκους ανοίγματος των χεριών ενός ατόμου σε σχέση με το σώμα υπολογίζεται από την διαίρεση του μήκους ανοίγματος των χεριών προς το ύψος.